konsekvenser Klimat- och miljöförändringar

I Sverige och Helsingborg finns både kunskap om och möjligheter att påverka lokala miljöförändringar. De globala konsekvenserna av ett försämrat klimat påverkar oss mer indirekt och är mycket svårare att förutsäga. 

Sverige har än så länge bara påverkats marginellt av den globala klimatförändringen jämfört med andra länder. Däremot går det att konstatera att det har varit betydligt varmare än normalt sedan mitten av 1980-talet och att Sverige bland annat har drabbats av ovanligt många skyfall och översvämningar. Ett av de mer uppseendeväckande var regnovädret över Skåne den 31 augusti 2014. Bara i Malmö orsakade det försäkringsskador för 300 miljoner kronor när källare, vägar och viadukter översvämmades. Ett exempel från Helsingborg är stormen den 6 december 2013 då vattenståndet var 150 centimeter högre än normalt. Skadorna kostade enbart Helsingborgs stad cirka 10 miljoner kronor. Utvecklingen stämmer överens med prognoser om att extremväder kommer att bli allt vanligare i takt med att klimatförändringen blir mer påtaglig. Denna utveckling är något som staden behöver ta hänsyn till för att säkra befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Ett ökat fokus på klimatförändringarna medför ett ökat tryck på åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser. Helsingborg har ett bra arbete på detta område men den stora utmaningen, liksom för många andra kommuner, är att skapa ett fosilfritt trafiksystem.

I dag finns också en bred medvetenhet om betydelsen av att ekosystemen är i balans. Miljö och klimatförändringar har under lång tid påverkat jordens ekosystem, vilket har resulterat i att flera miljöproblem nått gränsen för vad forskarna tror att jorden klarar av. Bortom gränsvärdena har naturen mycket svårare att återhämta sig och fler negativa konsekvenser kan uppstå. Detta gör det ännu viktigare med riskbedömning av miljöpåverkan och det blir då viktigt för Helsingborg att stärka och bredda miljökompetensen inom organisationen. Lokala konsekvenser för miljön är bland annat att jordbruk, industri och trafik bidrar till att vatten- och luftkvaliteten försämras, vilket i längden kan påverka folkhälsan negativt. Även minskad biologisk mångfald och minskade möjligheter till rekreation kan bli konsekvenser när befolkningen i Helsingborg ökar och staden expanderar.  Dessa konsekvenser är något som staden har relativt god möjlighet att mäta och överblicka men som hela tiden behöver tas i beaktande vid beslut för att säkra en utveckling mot en balanserad stad.

De globala konsekvenserna av exempelvis ökad användning av kemikalier och internationella utsläpp från vår konsumtion är svårare att förutsäga. Hur vi lever i Helsingborg leder till negativa konsekvenser på andra platser i världen. Sett till stadens ekologiska fotavtryck använder vi mer av jordens resurser än vad som är hållbart och rättvist ur ett globalt perspektiv. På sikt behövs nya sätt att producera varor och ett förändrat konsumtionsmönster för att minska trycket på ekosystemen. Andra trender så som teknikutvecklingen, globalisering och en ökad digitalisering ger nya förutsättningar och acceptans för detta.

Globala klimatförändringar kan även ge indirekta konsekvenser för Helsingborg i form av ökande flyktingströmmar och med det en ökad oro i världen. Lokalt påverkar dessa konsekvenser inte miljön utan märks snarare som förändrad demografi eller värderingsförändringar.