Metodik

Trend- och omvärldsanalysen är en del av stadens planeringsunderlag

Som ett led i arbetet med hållbar utveckling har en gemensam långsiktig vision för Helsingborg tagits fram. År 2035 ska Helsingborg vara en skapande, pulserande, global, gemensam och balanserad stad för människor och företag. Helsingborg behöver hitta en hållbar väg mot år 2035 som kännetecknas av smarta långsiktiga lösningar. Det åstadkommer vi genom en planering som tar hänsyn till vad som händer i omvärlden och som tar ansvar för vilka konsekvenser dagens utveckling innebär för framtiden.

I slutet av varje år presenteras Helsingborgs stads stadsövergripande trend- och omvärldsanalys. Syftet med analysen är att skapa en gemensam bild av de trender, dess konsekvenser och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling. Dessa omvärldsförändringar behöver vi i Helsingborgs stad ta hänsyn till i vår planering för att på ett framgångsrikt sätt styra utvecklingen i riktning mot visionen.

Så använder du trend- och omvärldsanalysen

Genom att bevaka och analysera omvärlden och samhällsutvecklingen förbättras möjligheterna att kunna fatta mer välgrundade och strategiska beslut. Trend- och omvärldsanalysen är ett viktigt planeringsunderlag för verksamheterna men kan även ses som ett kunskapspaket för den som är intresserad av omvärlden och de trender som påverkar samhället.

Ambitionen med trend- och omvärldsanalysen är att ge en stadsövergripande bild av de megatrender och samhällsförändringar som påverkar Helsingborg. Med omvärldsanalysen som grund kan verksamheterna arbeta vidare med trenderna och konsekvenserna utifrån sina uppdrag och förutsättningar, exempelvis till sina nulägesanalyser inför verksamhetsplaneringen.

En viktig del i trend- och omvärldsanalysen är stadsdirektörens medskick. Dessa är de viktigaste iakttagelserna och uppmanar till handling inför kommande verksamhetsplanering. Det är också viktigt att verksamheterna förhåller sig till stadens sju förflyttningsområden. Hur förflyttar vi oss på bästa sätt mot 2035?

Workshop-tips:

 1. Läs igenom kapitlet Helsingborg idag. Här ges en nulägesbild av Helsingborg. Den bygger på gemensamma iakttagelser och utvecklingsmönster utifrån verksamheternas nulägesanalyser. Avsnittet innehåller även en konjunkturrapport. Läser du igenom detta avsnitt har du god kunskap om var vi står idag.
 2. Går vidare till avsnittet Helsingborg 2035. Här får du en uppdaterad bild av vår vision och vilka förflyttningsområden som vi alla måste förhålla oss till på vår resa mot 2035.
  Nu är du redo att ta dig an det övriga materialet.
 3. Gå igenom beskrivningarna för megatrenderna och dess konsekvenser. Utifrån den kunskap du får här, jämte medskicken, kan du med fördel bryta ned konsekvenserna till hur detta påverkar din verksamhet. Du får då ett bra underlag för arbetet med nulägesanalys och kommande verksamhetsplanering.

Om årets trend- och omvärldsanalys

Det här är planeringsunderlaget för 2017. Årets trend- och omvärldsanalys är den fjärde i ordningen och är en omarbetad version jämfört med tidigare års analyser. Utgångspunkten är de fem megatrenderna: globalisering, förändrad demografi, teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar och värderingsförändringar samt dess konsekvenser för Helsingborg. De elva trender som har legat till grund för tidigare trend- och omvärldsanalyser fortsätter att påverka oss. De ingår nu som delar i de fem megatrenderna.

Huvuddelen av innehållet i trend- och omvärldsanalysen har arbetats fram under ett antal workshops med projekt- och referensgrupperna, som består av personer från stadens förvaltningar och bolag. En annan viktig del av planeringsunderlaget består av gemensamma iakttagelser från verksamheternas olika nulägesanalyser. Dessa ligger till grund för avsnittet Helsingborg idag.

Arbetet har projektletts av Göran Svensson och Lars Persson på Stadsledningsförvaltningen. Projektgruppen består av Johanna Callegari, Socialförvaltningen, Linnéa Folkesson, Stadsbyggnadsförvaltningen samt Marianne Toreblad, Henrik Persson och Peter Gustafsson från Stadsledningsförvaltningen.

Trend- och omvärldsanalysen består av följande delar:

 • Förord och medskick
  I medskicken summerar stadsdirektören de viktigaste iakttagelserna utifrån trend- och omvärldsanalysen. Syftet med medskicken är att ta oss vidare från insikt till handling.
 • Megatrender och konsekvenser
  Här ges en fördjupad beskrivning av de fem megatrenderna från dess globala påverkan till dess konsekvenser för Helsingborg.
 • Helsingborg idag
  Här ges en nulägesbild av Helsingborg som bygger på gemensamma iakttagelser och utvecklingsmönster utifrån verksamheternas nulägesanalyser. Avsnittet innehåller även en konjunkturrapport.
 • Helsingborg 2035
  Detta avsnitt innehåller en kort beskrivning av stadens visionsområden samt de sju förflyttningar som måste göras för att nå visionen Helsingborg 2035. 
 • Metodik
  Här ges bakgrund och fakta om arbetet med trend- och omvärldsanalysen samt hur verksamheterna kan använda densamma.


Fler delar i arbetet med trend- och omvärldsanalys:

Utöver själva planeringsunderlaget tillkommer en rad andra inslag inom ramen för arbetet med trend- och omvärldsanalys. Hit räknas bland annat de seminarier som arrangeras regelbundet kring aktuella frågeställningar. Under rubriken statistik & fördjupning ges dessutom möjlighet till fördjupning inom olika områden.


Läs mer:
Bakgrund till stadens arbete med trend- och omvärldsanalys samt definitioner och begrepp