Centrum Söder

Läs hela områdesbeskrivningen om Centrum Söder här

Till Centrum Söder hör Söder, Eneborg samt Högaborg samt stadsutvecklingsområdet H+ och Gåsebäcks företagsområde. Delar av området genomgick en större förändring under senare delen av 1900-talet medan övriga delar till största delen består av bebyggelse från 1930-talet och framåt. I Centrum Söder finns ett relativt stort antal arbetsplatser, framför allt inom kategorin företagstjänster m m, samt inom offentlig förvaltning, utbildning och vård- och omsorg.

centrum_soder

Områdesprofil

Centrum Söder är ett område med en ovanligt hög andel unga vuxna åldern 20-29. Samtidigt är andelen barn och äldre låg (figur 3). Medellivslängden är kortare för både män och kvinnor än i Helsingborg som helhet.

58 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är betydligt lägre än i de flesta andra delar av Helsingborg. Det gäller även medelinkomsten, som är 276 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Ingen annan stans i staden är bilägandet så lågt som i Centrum Söder. Antalet bilar per 1000 invånare är 211 jämfört med 355 för hela Helsingborg. Och det går bara 38 bilar per 100 lägenheter jämfört med 77 i hela staden. Detta kan kopplas till områdets centrala läge, den höga andelen unga och de låga inkomsterna.