Nordvästra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Nordvästra staden här

Nordvästra staden består av Tågaborg och området nedanför Landborgen ut till Sofiero, oftast kallat Norr. Även Pålsjö skog och Sofiero ingår i området. Bebyggelsen i området utgörs till stora delar av bostadshus byggda under tidigt 1900-tal. Många av dessa är äldre villor, en del av patricierkaraktär, som idag är ombyggda till flerbostadshus. Nordvästra staden har ganska få arbetsplatser jämfört med flera andra delar av Helsingborg.

nordvastra_staden

Områdesprofil

Nordvästra staden är ett område med en låg andel barn och unga 0-19 år. Samtidigt är andelen äldre i pensionsåldern hög. Här finns också en relativt stor grupp unga vuxna i åldern 20-29. Medellivslängden är längre än i Helsingborg som helhet, särskilt bland kvinnor.

79 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är högre än i staden som helhet. Det gäller även medelinkomsten, som är 402 500 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Många har bil i området med tanke på det relativt centrala läget. Antalet bilar per 1000 invånare är 351 jämfört med 355 för hela Helsingborg. Samtidigt går det endast 60 bilar per 100 lägenheter vilket är klart under nivån för hela staden. Det senare hänger möjligen samman med det låga antalet invånare per lägenhet.