Norra staden

Läs hela områdesbeskrivningen om Norra staden här

Norra staden består av Stattena, Ringstorp, Berga samt Mariastaden. Området, med tyngdpunkt i Berga företagsområde, har ett stort antal arbetsplatser med många sysselsatta inom handeln och i övriga tjänstesektorn. Delar av Stattena, särskilt området vid Stattena centrum, totalsanerades på 1970-talet medan merparten av övriga bostäder är byggda mellan 1930 och 1960. Ringstorp och bostadsområdet Västra Berga består främst av flerbostadshus byggda kring 1960. Mariastaden är ett av stadens nyaste bostadsområden som började byggas i slutet på 1990-talet.norra_staden

Områdesprofil

Åldersfördelingen i Norra staden liknar hela Helsingborgs. Men här finns en något högre andel barn och unga 0-19 år och yngre vuxna 20-29 år än i Helsingborg som helhet. Dessutom bor här något fler i åldern 80 år eller äldre. Medellivslängden är något högre för män än i resten av staden medan den är lite kortare för kvinnor.

80 procent av invånarna i åldern 20-64 förvärvsarbetar, vilket är betydligt högre än i staden som helhet (73 procent). Även medelinkomsten är högre. Den är 376 000 kronor jämfört med 357 000 kronor för hela Helsingborg.

Området har en relativt väl utbyggd kollektivtrafik. 87 procent av befolkningen har högst 400 meter till en busshållplats där bussarna går med högst 10 minuters mellanrum. Och knappt en tredjedel har mindre än en kilometer till Maria station.