Befolkningsutveckling 2015

Här finns hela publikationen Helsingborgs Demografi 2015 där en del handlar om befolkning.

Befolkning

Helsingborgs folkmängd ökade under 2015 med 2 565 personer och uppgick den 31 januari december 2015 till 137 909. De här redovisade befolkningsuppgifterna avser den folkbokförda befolkningen i Helsingborg, dessutom tillkommer personer som ännu ej erhållit uppehållstillstånd då det är först med uppehållstillståndet man blir folkbokförd i Sverige precis som tidigare år, så beror Helsingborgs folkökning i huvudsak på det positiva flyttningsnettot (+2 119), men födelsenettot (födda – döda) har även en betydelse för folkökningen. Antalet födda barn i Helsingborg uppgick till 1 644, vilket är 10 färre än föregående år. Helsingborg fortsätter att uppvisa ett positivt födelsenetto, dvs antalet födda överstiger antalet döda.

Utrikes födda

Antalet utrikes födda i Helsingborg, vilka kommer från 165 länder, uppgick 2015 till 31 164, motsvarande 22,6% av totalfolkmängden. Det är en ökning med 1 procent-enhet under 2015. Sedan år 2000 har andelen utrikes födda i Helsingborg ökat med 7,5 procent-enheter.

De länder, där de flesta av den utrikes födda befolkningen är födda i, är forna Jugoslavien med drygt 3 350 personer samt Irak med ca 3 200 personer. Fram till 2008 var Danmark det andra största födelselandet men passerades av Irak under 2009, varifrån vi sedan 2006 har haft en stor inflyttning som dock minskat något antalsmässigt under senare år. Under 2015 skedde den största ökningen bland utrikesfödda, av personer födda i Syrien. De ökade med närmare 900 till över 2 000 och är nu fjärde största födelseland. Andra länder där över 1 000 av Helsingborgs invånare är födda i, är Danmark, Bosnien-Hercegovina, Polen samt Libanon.

Folkmängd

Mellan 2004 och 2015 ökade antalet barn i förskoleåldrarna 1-5 år med över 2 200 och med 1 procentenhet av befolkningen. Fram till 2020 beräknas antalet barn i förskoleåldrarna fortsätta att öka med ca 640 men behålla samma andel av den totala befolkningen.

Ungdomarna i gymnasieåldrarna har minskat med cirka 838 sedan 2009 efter att ha ökat med närmare 900 mellan 2004 och 2009. De närmaste fem åren beräknas de öka med drygt 500. Antalet ungdomar i åldern 19-26 år har de senaste 10 åren ökat med närmare 3 900 eller 34 procent. De kommande fem åren beräknas de dock minska med drygt 340.

Bland de äldre, är det personerna i åldern 65-74 år som ökat kraftigast sedan 2004 (40 procent) men beräknas också fortsätta öka men i något långsammare takt de närmaste fem åren. Åldersgruppens andel av befolkningen kommer minska från 10,5 till 9,8. Under de närmaste fem åren är det i stället antalet personer i åldern 75-84 år som kommer att öka mest (24 procent), efter att minskat med ungefär 200 personer sedan 2009. Åldersgruppen 85 år och äldre har ökat med 500 personer sedan 2004 men varit i princip oförändrad sedan 2009. De kommande fem åren beräknas antalet minska med ungefär 40 personer.