Förord

Femårsjubilerande trend- och omvärldsanalys
visar vägen mot vision Helsingborg 2035

2016 års trend- och omvärldsanalys, som är planeringsunderlag för verksamhetsåret 2018, är den femte i ordningen sedan starten 2012. Under den period vi tagit fram analysen har mycket hänt i omvärlden som haft direkt bäring på oss. Men tack vare ordentlig spaning inom hela koncernen och därefter analys har vi lyckats kalibrera vårt arbete under årens lopp på väg mot vår vision Helsingborg 2035.

Jag har nämnt det tidigare men det kan inte sägas tillräckligt ofta; det är genom kunskap och insikt om vad som händer i vår omvärld och om de trender som präglar samhällsutvecklingen som vi blir bättre rustade att fatta beslut, planera och agera i visionens riktning.

Kostnaderna för offentlig verksamhet i Sverige kommer att öka snabbare än skatteunderlaget de närmaste fyra åren. Därför behöver vi rusta oss för sämre ekonomiska förutsättningar och planera vår verksamhet på ett sätt som ställer ännu större krav på effektivitet och smarta lösningar. Tre förmågor som jag anser blir särskilt viktiga är vårt mod att tänka och göra nytt, vår förmåga att utnyttja internets möjligheter och vår vilja att utveckla våra serviceupplevelser.

Det är viktigt att varje verksamhet funderar över konsekvenserna för den egna verksamheten. För även om analysen ger en stadsövergripande bild så kan den brytas ned och fördjupas utifrån verksamhetens egna behov och förutsättningar. Det arbetet kan sedan användas för att formulera nya mål, strategier och aktiviteter. För att gå från insikt till handling.

Tillsammans gör vi det möjligt!

Palle Lundberg

Stadsdirektör

palle_namnteckning


* Trend- och omvärldsanalysen tas fram varje år och är en del av stadens styrmodell. Den är ett planeringsunderlag som bidrar till en stark helhet i arbetet med mål och ekonomi. Trend- och omvärldsanalysens syfte är att öka beredskapen och stärka förmågan inom vår organisation att agera på skeenden i vår omvärld snarare än att reagera. Samtliga verksamheter i staden ska ha insikt i skeenden, trender och utvecklingsmönster som är angelägna för hela stadens utveckling.