Klimat och miljö

Klimat och miljö

Helsingborgs stads miljöprogram, för perioden 2011-2015, har inneburit stora framsteg i stadens miljöarbete. Bland annat har andelen fossilfria bränslen i stadens tjänstebilar ökat till 63 procent under perioden och det finns goda förutsättningar att nå det långsikta målet om 70 procent minskade utsläpp av växthusgaser i staden som helhet till år 2035. En viktig del för att nå detta mål handlar om färdmedelsfördelning inom staden och insatser riktade till att minska privatbilismen till förmån för kollektivtrafik och andra färdmedel.


Figur 6 Färdmedelsfördelning i Helsingborg 2013 Källa: Resevaneundersökningen 2013

En viktig sektor kopplat till klimatförändringar är energisektorn. Vad gäller uppvärmning av boenden och industrilokaler är fjärrvärme en effektiv och relativt miljövänlig teknik. Detta beror dock till stor del på vad som matas in som förbränningsmaterial. Eftersom mer än 90 procent av fjärrvärmen i Helsingborg består av återvunnen energi blir klimatpåverkan samtidigt som Helsingborgs stad har höga ambitioner vad gäller minskning av energianvändning i den egna verksamheten. Detta har blivit uppmärksammat i olika oberoende mätningar. Bland annat kom Helsingborg på tredje plats i Aktuell Hållbarhets lista över Sveriges bästa energikommuner.[1]

Vad gäller miljö pågår ett kontinuerligt arbete inom staden avseende förbättrad luftkvalitet, vattenkvalitet och en giftfri vardag utan kemikalier eller tungmetaller. En del i stadens miljöprogram handlade om andelen ekologiska livsmedel som kommunen köpte in. År 2015 landade den siffran på 40 procent vilket är en stor förbättring på två år, då andelen låg på 18 procent. Förbättringen beror dels på att staden har nya livsmedelsavtal med fler ekologiska produkter och bättre priser på ekologiska livsmedel, dels på arbetet med uppföljning.

Även här har stadens arbete uppmärksammats och hamnade på fjärde plats i utmärkelsen Sveriges miljöbästa kommuner, från att ha varit nummer 13 i fjol. Bedömningen görs dels enligt ett antal enkäter däribland Boverkets miljökvalitets granskning och Vattenmyndigheternas sammanställning av åtgärdsrapportering för god vattenstatus och dels ett antal nyckeltal som Aktuell Hållbarhet analyserar. [2]

Från och med årsskiftet har Miljöprogrammet blivit en del av det övergripande Livskvalitetsprogrammet som gäller för perioden 2016-2024 och som beskrivs härnäst.

[1] http://www.aktuellhallbarhet.se/sa-ser-det-ut-pa-energifronten-hos-sveriges-kommuner/

[2] http://kommunrankning.miljobarometern.se/resultat/helsingborg/