Teknikutveckling

Teknikutveckling

Vårt moderna samhälle är i stora delar beroende av olika former av informationsteknologi, IT. Nästa steg i att dra nytta av denna teknik är att genom digitalisering av olika tjänster vilket på sikt kan komma att leda till ett ökat konsumentinflytande genom till exempel smarta elnät eller individanpassad information kopplat till trafikflöden. Inom stadens olika förvaltningar råder ett stort arbete med att anpassa sig efter medborgarnas önskan om digitala tjänster. Däribland olika former av digitala ansökningar för t.ex. försörjningsstöd, ärendehanteringsstöd och bygglovsprocesser, internetbaserad rådgivning och olika former av så kallad E-hemtjänst. Parallellt med detta arbete sker också olika former av insatser för att undvika ett digitalt utanförskap, där vissa grupper i samhället stängs ute på grund av antingen otillräcklig kunskap eller tekniska brister.

En förutsättning för den digitala utvecklingen är att det finns tillgång till bredband med hög överföringshastighet, där till exempel stadens utbud av fritt wi-fi bidrar. Utöver själva tillgången är det avgörande för användningen att det går att lita på att näten fungerar samt att digital information och tjänster alltid är tillgängliga. Inom Helsingborgs stad uppmärksammas detta faktum genom en ”Plan för bredbandsutbyggnad i Helsingborg”, utifrån en rad mål. I Post- och telestyrelsens mätning var andelen hushåll med tillgång till bredband i Helsingborg 83,8 procent år 2015 och målet för Region Skåne är att 95 procent av företag och bostäder ska ha tillgång till bredband till år 2020.


Figur 5 – Andel av Helsingborgs invånare med tillgång till internet med minst 100 Mbit/s 2010-2015 Källa: Post- och telestyrelsen

Bland annan teknikutveckling som anammas inom staden kan nämnas olika typer av energibesparande teknik. Såväl inom produktions- och handelsledet som på konsumentsidan sker viktiga framsteg. Till exempel får alla Öresundskrafts privatkunder förnybar el automatiskt, oavsett avtalsform samtidigt som andelen vindkraft i den egna elproduktionen (cirka 8 procent av total distributionen av el) har ökat markant de senaste åren.

På konsumentsidan har ett intensivt arbete lett till att Helsingborgshem de senaste femton åren lyckats halvera sin energianvändning per m2, vilket till stor del kan förklaras med användning av ny teknik vid ny – och ombyggnation.

Ytterligare en sektor där teknikutvecklingen visar stor potential är inom den så kallade välfärdsteknologin. Denna teknologi möjliggör ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständighet för personer med funktionsnedsättning av olika slag.

Den snabba teknikutvecklingen, inte minst kring robotisering och automatisering av tidigare arbetskrafts-intensiva branscher ställer krav på en flexibel och i allt högre grad en kvalificerad arbetstagare. Inom skolan har det därför lagts ett ökat fokus på digitala verktyg i lärandet.