Megatrender & konsekvenser

Fem övergripande megatrender

Trend- och omvärldsanalysen tar avstamp i följande fem megatrender: Förändrad demografi, teknikutveckling, klimat- och miljöförändringar, värderingsförändringar samt globalisering.

Dessa övergripande trender är drivkrafter i den omvärldsutveckling som påverkar Helsingborg på vägen mot 2035. De påverkar hela samhället och alla verksamheter, direkt eller indirekt, även om effekterna av dem kan variera betydligt. Årets trendpaket är en uppdatering av förra årets, som tog sin utgångspunkt i två seminarier i projekt- och referensgruppen med deltagare från samtliga förvaltningar och bolag i Helsingborgs stad. Resultatet presenteras i de följande avsnitten.

Trendanalys är ofta en central del av omvärldsarbetet. Trender kan definieras som en serie händelser som skapar riktning inom ramen för ett bestämt område. Vissa trender är lätta att följa och sätta tal på, till exempel befolkningsutveckling och ekonomisk tillväxt. Andra är mer flytande och svårgripbara, så som förändringar i värderingar och konsumentbeteende, utan att de för den skull är mindre betydelsefulla. Samtidigt samvarierar trender på sätt som ofta är svåra att särskilja och mäta. Dessutom kan konsekvenserna se väldigt olika ut på olika platser. Det gäller till exempel skillnaden i hur den ekonomiska avmattningen efter finanskrisen har påverkat urbaniseringen i Nordeuropa och Sydeuropa, samt hur klimatförändringen påverkat avkastningen i lantbruket i delar av Mellanöstern jämfört med Skandinavien.

Globala förändringsprocesser

För att kategorisera och försöka förstå det som egentligen är ett kaotiskt system är det vanligt att gruppera trender i större enheter, ofta kallade megatrender. De megatrender som diskuteras här representerar förändringsprocesser som är globala och inte följer nationsgränser, och som därmed befinner sig bortom den nationella politikens räckvidd.

Ett exempel på en megatrend är globaliseringen. Den består av en lång rad undertendenser som ser väldigt olika ut på olika håll i världen. Med varje större trend följer dessutom mottrender som en reaktion på den bredare utvecklingen, och på en del platser går utvecklingen istället åt motsatt håll. Därför är det naturligt att en del länder och regioner har en avvikande utveckling beroende på att den politiska verkligheten eller dynamiken mellan de stora samhällstrenderna är annorlunda där än på andra håll. Till exempel har samhällsomvandlingen i globaliseringens spår bidragit till ett ökat folkligt missnöje i flera europeiska länder, men det har fått helt olika politiska konsekvenser eftersom förhållandena på en rad områden är väldigt olika i olika länder.

Megatrender är globala, men konsekvenserna kan som vi har sett variera betydligt från område till område. De existerar i årtionden och pekar in i framtiden, även om det inte går att förutsäga precis vilken riktning de kommer att ta. Generellt finns det en tendens att överskatta deras konsekvenser i det korta perspektivet och att underskatta dem på längre sikt.