Konsekvenser Förändrad demografi

Vi befinner oss i en tid av förändrad demografi i Helsingborg, en utveckling som kommer att fortsätta under många år. Förändringen beror inte enbart på en ökad befolkningstillväxt utan även på en ändrad åldersfördelning bland befolkningen. Detta kommer att ställa stora krav på stadens olika verksamheter.

Den ökade befolkningstillväxten medför ett behov av att producera nya bostäder och höjer kraven på kommunen att erbjuda en växande grupp barn och unga omsorg och utbildning. Även antalet äldre fortsätter att öka, vilket ställer ökade krav på trygghets- och välfärdstjänster för äldre. Dessutom anser framtidsforskare att morgondagens äldre kommer att vilja leva ett aktivt och friskt liv högt upp i åldrarna och därför kommer att ställa större krav på dessa tjänster.

För att finansiera den ökande efterfrågan på välfärdstjänster behövs fler förvärvsarbetande. Samtidigt som andelen yngre och äldre ökar, minskar dock andelen i arbetsför ålder (20-64 år). Även om minskningen av den arbetsföra befolkningen inte är så stor blir det inte något överskott av arbetskraft i Helsingborg. I närområdet förväntas dessutom efterfrågan på arbetskraft att öka, vilket kan bidra till en ökad konkurrens om arbetskraften inom såväl privat som offentlig sektor. Å andra sidan leder den ökande andelen yngre på sikt till fler i yrkesverksam ålder, vilket blir en framtida styrka och möjlighet för Helsingborg.

Befolkningstillväxten påverkas också av migrationsmönster. De senaste årens stora invandring till Sverige och Helsingborg förväntas fortsätta ytterligare ett antal år. Det innebär en växande andel med utländsk bakgrund i Helsingborg, vilket i sin tur påverkar stadens verksamheter på olika sätt. Det ger både staden och näringslivet möjlighet att få tillgång till kompetens och arbetskraft. Men det riskerar också bidra till ökad polarisering och segregation, genom att bostadsområdens socioekonomiska struktur ofta förstärks genom en ensidig inflyttning. Det kan bidra till minskad upplevd gemenskap och sammanhållning i staden.