konsekvenser Klimat- och miljöförändringar

I Sverige och Helsingborg finns både kunskap om och möjligheter att påverka lokala miljöförändringar. De globala konsekvenserna av ett försämrat klimat påverkar oss mer indirekt och är mycket svårare att förutsäga. 

Ett ökat fokus på klimatförändringarna medför ett ökat tryck på åtgärder för minskade utsläpp av växthusgaser. Helsingborg har ett bra arbete på detta område men den stora utmaningen, liksom för många andra kommuner, är att skapa ett fossilfritt trafiksystem.

I dag finns också en bred medvetenhet om betydelsen av att ekosystemen är i balans. Miljö och klimatförändringar har under lång tid påverkat jordens ekosystem, vilket har resulterat i att flera miljöproblem nått gränsen för vad forskarna tror att jorden klarar av. Bortom gränsvärdena har naturen mycket svårare att återhämta sig och fler negativa konsekvenser kan uppstå. Detta gör det ännu viktigare med riskbedömning av miljöpåverkan och det blir då viktigt för Helsingborg att stärka och bredda miljökompetensen inom organisationen.

Lokala konsekvenser för miljön är bland annat att jordbruk, industri och trafik bidrar till att vatten- och luftkvaliteten försämras, vilket i längden kan påverka folkhälsan negativt. Även minskad biologisk mångfald och minskade möjligheter till rekreation kan bli konsekvenser när befolkningen i Helsingborg ökar och staden expanderar.  Dessa konsekvenser är något som staden har relativt god möjlighet att mäta och överblicka men som hela tiden behöver tas i beaktande vid beslut för att säkra en utveckling mot en balanserad stad. Det kan finnas intressekonflikt mellan långsiktiga och kortsiktiga behov av att tillgodose bostadsförsörjning och klimat- och miljöanpassning. En ökad befolkning ställer större krav på kostnadseffektivt bostadsbyggande vilket måste balanseras mot högt ställda miljökrav.

De globala konsekvenserna av exempelvis ökad användning av kemikalier och internationella utsläpp från vår konsumtion är svårare att förutsäga. Hur vi lever i Helsingborg leder till negativa konsekvenser på andra platser i världen. Det kan till exempel handla om vår förbrukning av sällsynta jordartsmetaller, palmolja eller fossila bränslen. Sett till stadens ekologiska fotavtryck använder vi mer av jordens resurser än vad som är hållbart och rättvist ur ett globalt perspektiv. På sikt behövs nya sätt att producera varor och ett förändrat konsumtionsmönster för att minska trycket på ekosystemen. Globala klimatförändringar kan även ge indirekta konsekvenser för Helsingborg i form av ökande flyktingströmmar. De lokala effekterna kan komma att synas i termer av förändrad demografi eller värderingsförändringar.