konsekvenser Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar arbetsmarknaden i Helsingborg och ställer stora krav på skolan. Samtidigt bidrar den nya tekniken till att öka invånarnas krav och förväntningar på den kommunala servicen, där en central utmaning blir att säkra att alla kan ta del av möjligheterna den ger.

Automatisering och robotisering kommer att påverka arbetsmarknaden i Helsingborg. Det talas om att hälften av alla jobb kommer vara automatiserade inom 20 år. Yrken inom handel beskrivs som extra utsatta, en näringsgren som är stor i Helsingborg. Även arbetsuppgifter inom vård- och omsorg automatiseras men jobben inom den sektorn förväntas inte försvinna.  När arbetsuppgifter försvinner, även inom kvalificerade yrken, blir förmågan att kunna ställa om och byta karriärväg viktig. De utbildningar som erbjuds behöver vara anpassade till den nya arbetsmarknaden och den kunskapen som efterfrågas. Synen på lärandet kommer att förändras och betraktas som en livslång process snarare än något som görs under en begränsad period. Möjligheten att kunna lära för livet blir en framgångsfaktor. Det är en utmaning för både skolan och andra verksamheter i Helsingborg att möta denna nya verklighet.

Den växande användningen av mobil teknik och digitala lösningar medför att helsingborgarna i ännu högre grad än tidigare förväntar sig enkel, omedelbar och situationsanpassad behovstillfredställelse. Det får konsekvenser för upplevelsen av kommunens verksamheter och för upplevelsen av hur det är att leva och bo i staden. För kommunen innebär det bland annat att människor förväntar sig att den finns nära till hands via mobilen eller surfplattan när behovet uppstår i vardagen. Det handlar till exempel om tillgången till tydlig, uppdaterad och relevant information om barnomsorg, skola, äldreomsorg, sociala frågor, boende och byggande. Det handlar också om hur väl olika handläggnings-, tillstånds- och ansökningsförfaranden är utformade för att inte krångla till det i onödan för stadens invånare. En utmaning är att många av kommunens verksamheter har funnits länge, och att sättet de är organiserade på därför ibland kanske speglar den samhällsutveckling som har varit snarare än nutidens och framtidens krav och förväntningar.  Mobil teknik och digitala lösningar har gjort det möjligt för företag och organisationer att erbjuda en mycket högre servicenivå än tidigare, och invånarna har vant sig vid detta.

Fullständig digitalisering gör flöden av information och tjänster enklare och snabbare. Invånare förväntas själva hitta information och svara på frågor som tidigare skötts i direktkontakt med offentliga myndigheter.  Därmed riskerar grupper som befinner sig utanför digitaliseringen att bli ytterligare isolerade. Idag uppger 60 % av svenskarna att de känner sig delaktiga i det ”nya informationssamhället” – de resterande 40 % gör det inte. Om inte delaktigheten ökar riskerar effektiviteten av satsningar på digitaliseringen bli lidande och följderna bli mer polarisering.