Bygg din egen rapport

Här kan du med hjälp av filterna nedan bygga ihop din egen rapport och sedan exportera som PDF.

Filtrera innehållet

Klicka på ett ämnesområde för att markera det. Du kan även markera/avmarkera flera olika ämnesområden för att filtrera artiklarna efter önskemål. För att avmarkera ett ämne klickar du på ämnet en andra gång.

Du kan dessutom filtrera artiklar utefter utmaningar, brännpunkter och megatrender. Därefter kan du ta del av dina filtrerade artiklar längre ner på sidan.

Helsingborgs stads trend- och omvärldsanalys

Här hittar du innehållet i trend- och omvärldsanalysen 2022. Brännpunkterna är trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar staden direkt. Megatrenderna är övergripande och globala drivkrafter. Utmaningarna är de utmaningar vi strävar efter att lösa med vårt innovationsarbete.

Krisutsikter hösten 2022 – djup lågkonjunktur eller bula på vägen?

Hushållen är mer pessimistiska om utsikterna för den egna ekonomin än de varit på mer än 20 år, inflationen är rekordhög och fortsätter stiga, elpriserna slår genom taket och industriföretagen fortsätter att ha svårt att få tag i insatsvaror i sin produktion. Samtidigt pågår ett storkrig i hjärtat av Europa som inte ser ut att...

Tabeller och diagram är nu tillagda

Nu hittar du interaktiva tabeller och diagram i innehållet för trend- och omvärldsanalysen. Dessa illustrerar data och statistik för att hjälpa dig förstå utvecklingen som beskrivs i megatrender och brännpunkter. Det är än så länge inte möjligt att få med tabeller och diagram i PDF-rapporterna, men denna funktionalitet kommer lanseras inom några veckor.

Se releasen av trend- och omvärldsanalysen i efterhand

Den 1 mars var det dags för release av Helsingborgs stads nya trend- och omvärldsanalys. Nu kan du se inspelningen från releasen i efterhand. https://www.youtube.com/watch?v=UK4wXeKZlj0 Du kan också se filmen på Youtube. Under release-evenemanget pratade Palle Lundberg, stadsdirektör, om stadens utmaningar och Henrik Persson, samhällsanalytiker, presenterade det nya innehållet. Fredrik Ahlberg, kommunikatör, visade upp analysens...

Stadens utmaningar flyttar in på trend- och omvärldsanalysen

Ansvaret för att formulera underlaget till Helsingborgs utmaningar har från och med 2022 lagts över till trend- och omvärldsanalysen. Syftet är att tydliggöra kopplingen till de omvärldsförändringar som påverkar stadens invånare, brukare och näringsliv direkt. Utmaningarna ska utgå från dem vi finns till för så att vi kan lösa problem för dem. Det innebär att...

2. Hur kan vi dra nytta av det ökande platsoberoendet?

Den accelererande digitaliseringen har drivit fram flera utvecklingssprång där platsers olika roller kullkastas, förändras eller minskar. Utvecklingen har kommit till en punkt där många gamla seglivade sanningar inte längre gäller. Den medför till exempel att stadskärnan håller på att mista flera av sina tidigare roller när färre utför arbete och inköp där och att orter...

Arbete och kompetens Boende och byggnation Digitalisering och teknik Infrastruktur Innovation Mobilitet och transport Näringsliv

3. Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

Vi behöver öka den demokratiska processen i stadsutveckling och skapa långsiktiga strukturer för dialog och medverkan. ​ Staden behöver få mer effektiva verktyg för tät invånarinvolvering i stadsutvecklingen, för en mer invånarnära och behovsdriven stadsdelsutveckling. Vissa målgrupper engagerar sig i smalare frågor, som berör dem och deras familj mer direkt. Det är idag främst personer i medelåldern och äldre runt pensionsåldern...

Dialog och demokrati Innovation Kommunikation

6. Hur främjar vi psykisk och fysisk hälsa bland unga?

Statistiken visar att allt fler barn och unga i Helsingborg drabbas av psykiska besvär.​ Det gäller särskilt flickor i tonåren, där även den självskattade hälsan försämrats mycket under senare år. Sedan mitten av 1980-talet har andelen unga som uppger att de har återkommande psykosomatiska symtom fördubblats, och nästan hälften av 15-åringarna har denna typ av...

Hälsa Innovation Livskvalitet Trygghet

7. Hur får vi människor att känna sig mindre ensamma?

​Social isolering är generellt sett vanligast bland äldre men förekommer i alla åldrar. Det finns ett tydligt samband mellan social isolering och att inte ha någon nära vän. Social isolering är hälsofarligt och jämförbart med att ha dåliga levnadsvanor. Ensamheten innebär en ökad risk för att utveckla hjärt- och kärlsjukdomar, stroke och demens. Risken ökar också...

Demografi Hälsa Innovation Livskvalitet Trygghet

8. Hur tillgodoser vi de äldres nya och växande förväntningar?

Andelen helsingborgare som är över 80 år förväntas öka med ca 40 procent fram till 2030. ​ ​De nya generationerna äldre har andra förväntningar på staden jämfört med tidigare. De är mer välutbildade, resursstarka och individualistiska jämfört med tidigare generationer. Många vill leva ett aktivt liv högt upp i åldrarna och det ställer allt större krav på tjänster kopplade till detta. Det handlar också om ökade möjligheter till...

Boende och byggnation Demografi Innovation Livskvalitet

9. Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara varför invånarnas trygghet i det offentliga rummet också i genomsnitt är lägre. Forskning visar att tryggheten tydligt påverkas av den tillit, gemenskap och samhörighet människor känner till och med andra invånare i det egna bostadsområdet. Detta avgörs i...

Innovation Integration Livskvalitet Trygghet

10. Hur får vi alla i samhället att bli anställningsbara eller självförsörjande?

Arbetslösheten har länge varit hög i Helsingborg och många står långt från arbetsmarknaden. Vi behöver arbeta mer proaktivt med att förhindra att människor blir beroende av försörjningsstöd, till exempel genom att få fler att vilja utbilda sig. Många arbetslösa saknar de kompetenser som efterfrågas på en allt rörligare och förändrad arbetsmarknad. Eller kunskap om och färdigheter...

Arbete och kompetens Innovation Integration Livskvalitet Näringsliv Trygghet Utbildning

11. Hur kan vi bli bättre på att attrahera, behålla och utveckla kompetens?

Det kommer bli allt svårare att locka till sig och behålla medarbetare och chefer när konkurrensen om arbetskraft framöver skärps. Samtidigt medför användningen av ny teknik och nya arbetssätt ett ökat behov av kompetensutveckling. Under kommande år förväntas andelen invånare i arbetsför ålder att minska parallellt med att andelen äldre ökar. Samtidigt är efterfrågan på...

Arbete och kompetens Demografi Innovation Utbildning

12. Hur motverkar vi segregationen och polarisering i samhället?

Socioekonomiska skillnader tenderar att öka i Helsingborg. Det finns skillnader inom till exempel hälsa, utbildning och förvärvsarbete.​ Detta har redan skapat en grogrund för minskad sammanhållning, minskad tillit, upplevelse av otrygghet och på sikt en marginalisering som kan komma till uttryck genom social oro. De socioekonomiska skillnaderna är stora mellan olika stadsdelar, men också inom vissa stadsdelar. Hur kan vi motverka...

Boende och byggnation Innovation Trygghet

13. Hur minskar vi vårt klimatavtryck och får ett mer cirkulärt samhälle?

Helsingborg ska vara klimatneutralt senast 2035. Det innebär utsläppen inom det geografiska området Helsingborg fram till dess måste minska med 70 % jämfört med idag och att resterande utsläpp ska tas upp med hjälp av ökade kolsänkor. Fler människor bor i städer och städer svarar för 75 procent av den globala energianvändningen, 75 procent av...

Infrastruktur Klimat och miljö Livskvalitet Mobilitet och transport

14. Hur kan vi dra nytta av näringslivets vilja till grön omställning?

Näringslivet har en central roll i omställningen mot grön hållbarhet, efterfrågan på hållbara och klimatsmarta produkter och tjänster förväntas fortsätta öka. Men detta räcker ofta inte för att överkomma marknadsbarriärer. Därför behöver näringslivet och den offentliga sektorn hjälpas åt. Det kan handla om att göra det lättare för företag att innovera och marknadsföra hållbara lösningar...

Boende och byggnation Innovation Klimat och miljö Näringsliv

15. Hur kan vi minska vår digitala sårbarhet?

Med fler saker och tjänster som kopplas upp och ihop digitalt ökar också sårbarheten, både för samhället och individen. Samtidigt medför en förändrad brottslighet nya risker, där digitaliseringen ökat möjligheterna för bland annat id-kapning, hackning, samt övertagande och styrning av saker såväl som tjänster. Den digitala infrastrukturen är dessutom beroende av elförsörjningen för att fungera, vilket understryker utmaningen. Hur kan vi begränsa denna sårbarhet och öka vår motståndskraft ute i...

Digitalisering och teknik Infrastruktur Innovation

1. Ökade välfärdskostnader

Kostnaderna för välfärden fortsätter att öka men utvecklingen framåt förväntas bli mer hanterbar än tidigare befarat. Det långsiktiga behovet av investeringar, innovation, effektivisering och smartare arbetssätt kvarstår för att säkra kommunernas välfärdsuppdrag och göra det möjligt att frigöra resurser till stora samhällsutmaningar. Det handlar också om att stärka förmågan att rekrytera, behålla och vidareutbilda efterfrågad...

Arbete och kompetens Demografi Innovation

3. Ökat fokus på hälsa

Fokus på hälsa har länge varit en tydlig samhällstrend. Samtidigt visar forskning att både den psykiska och fysiska hälsan i befolkningen har försämrats under senare år. Utvecklingen är tydligast bland barn och unga och särskilt flickor, men syns även bland unga vuxna där den bidrar till en ökad riska att sjukskrivas på grund av psykiska...

Hälsa Livskvalitet Utbildning

4. Mark- och bostadsbehov i förändring

Helsingborg har under 2010-talet haft en rekordsnabb befolkningsökning, det högsta bostadsbyggandet sedan 70-talet samt en stor efterfrågan på verksamhetsmark. Men de senaste åren har förutsättningarna förändrats. Befolkningsökningen har minskat och ändrat karaktär vilket tillsammans med den rådande teknikutvecklingen skapat nya behov och utmaningar. Utmaningar med koppling till brännpunkten Utvecklingen som beskrivs i brännpunkten ger flera...

Boende och byggnation Demografi Infrastruktur Klimat och miljö Mobilitet och transport Näringsliv

5. Ökande förväntningar

En snabb teknikutveckling, förändrade värderingar och stora reallöneökningar har bidragit till att invånarnas förväntningar generellt har ökat de senaste årtiondena. Människor förväntar sig i allt högre grad en enkel och omedelbar behovstillfredsställelse, oavsett var eller när behovet uppstår. Mycket av detta kan lösas med hjälp av digitalisering, men inte allt. Vid sådant som berör oss...

Dialog och demokrati Digitalisering och teknik Innovation Kommunikation Livskvalitet

6. Ökat platsoberoende

Digitaliseringen har sedan länge varit en av de långsiktiga trender som påverkar samhället. Under lång tid har kommunala verksamheter och bolag försökt dra nytta av ökade möjligheterna i takt med att allt större delar av samhället påverkats av digitaliseringen. Pandemin har medfört ett större digitalt språng som har accelererat en redan snabb omställning och öppnat...

Arbete och kompetens Boende och byggnation Digitalisering och teknik Infrastruktur Innovation Mobilitet och transport Näringsliv

7. Slaget om kompetensen

Kompetensförsörjning är en långsiktig strategisk fråga, både inom Helsingborgs stad och för det lokala näringslivet. För att kunna upprätthålla en hög kvalitet på stadens tjänster och möta invånarnas förväntningar behöver stadens verksamheter både kunna tillvarata medarbetarnas förmågor och engagemang och samtidigt säkra kompetensförsörjningen. Efter en kortvarig period med god tillgång på arbetskraft under pandemins första...

Arbete och kompetens Demografi Digitalisering och teknik Integration Livskvalitet Näringsliv Utbildning

8. Integrationsutmaningar

Under 2000-talet har över två miljoner människor invandrat till Sverige och en femtedel av befolkningen är numera född i utlandet. Invandringen toppade under flyktingvågen i mitten av förra årtiondet och har sedan succesivt minskat. Att Sverige är ett attraktivt land att söka sig till medför möjligheter på många områden, men också utmaningar. I en kommunal...

Arbete och kompetens Dialog och demokrati Integration Kommunikation Livskvalitet Trygghet Utbildning

9. Ökat fokus på trygghet

Trygghet har blivit en allt hetare fråga i samhällsdebatten. Vi möts av motstridiga budskap i media där det ibland sägs att samhället blir mer otryggt och att den grova brottsligheten ökar, och andra gånger att utsattheten för brott är historiskt låg. Paradoxalt nog stämmer båda påståendena och det beror på utvecklingar som pekar i olika...

Integration Livskvalitet Näringsliv Trygghet

10. Invånarna i skilda världar

Sverige är sedan lång tid tillbaka ett land med en hög social jämlikhet. Under de senaste årtiondena har emellertid skillnaderna i befolkningens levnadsförhållanden successivt ökat. Ökningen har varit ganska måttlig jämfört hur det ser ut i många andra länder. Men den har skett parallellt med en snabb samhällsomvandling där vissa grupper påverkats mer än andra....

Boende och byggnation Dialog och demokrati Integration Livskvalitet Trygghet

11. Nya krav på dialog och kommunikation

Vi lever i en tid av informationsöverflöd och snabbt förändrade medievanor. Mängden information som publiceras ökat för varje år, och med nya sätt att kommunicera växer antalet mediekanaler. Det innebär att informationsspridningen demokratiseras, men också att det blir allt svårare att nå ut med sitt budskap eftersom informationslandskapet blir allt mer splittrat. Samtidigt har det...

Dialog och demokrati Digitalisering och teknik Kommunikation

12. Omställning mot ett grönare samhälle

Hållbarhetsfrågorna har kommit att ta en allt större plats i planering och mål för många organisationer. Detta leder till en ändrad spelplan där stora delar av samhället ställer om mot ett grönare och mer hållbart samhälle. Förutom individers beteenden har både näringsliv och kommuner en central roll i omställningen. Utmaningar med koppling till brännpunkten Utvecklingen...

Boende och byggnation Infrastruktur Innovation Klimat och miljö Livskvalitet Mobilitet och transport Näringsliv

13. Ökande klimatkänningar

Utsläppen av växthusgaser från mänskliga aktiviteter har redan ökat den globala medeltemperaturen med cirka en grad sedan slutet av 1800-talet. Ökningen förväntas nå 1,5 grader inom några årtionden. Det är den nivå FN:s medlemsländer enades om att försöka begränsa ökningen till i Parisavtalet 2015. Men mycket tyder nu istället på att ökningen därefter fortsätter och...

Boende och byggnation Infrastruktur Klimat och miljö

14. Ökat beroende av el och IT

Vi lever i ett samhälle som alltmer förlitar sig på digitala lösningar som ska fungera utan avbrott eller krångel. Digitaliseringen har bidragit till bättre tjänster och en enklare vardag men också ökade risker och en ökad sårbarhet på en rad områden. Samtidigt pågår en snabb elektrifiering på flera områden för att minska utsläppen av växthusgaser....

Digitalisering och teknik Infrastruktur Klimat och miljö

Demografiska förändringar

Världens befolkning växer eftersom människor lever längre. Samtidigt har antalet barn som föds planat ut, vilket medför att befolkningstillväxten i världen långsamt avtar. Konsekvensen i de flesta hög- och medelinkomstländer är åldrande befolkningar och en ökande försörjningsbörda, medan många låginkomstländer fortsatt har stora och unga befolkningar. Brännpunkter med koppling till megatrenden Megatrenden innehåller drivkrafter för...

Arbete och kompetens Boende och byggnation Demografi Hälsa Integration Trygghet Utbildning

Globalisering

Globaliseringen har varit en avgörande drivkraft för välståndsökningen i världen under de senaste årtiondena. Den har bidragit till att miljontals människor i utvecklingsländerna lyckats ta sig ur den djupaste fattigdomen, samtidigt som det har gynnat företag och länder i den rika delen av världen. Men globaliseringen har också bidragit till en växande osäkerhet om framtiden,...

Arbete och kompetens Digitalisering och teknik Infrastruktur Integration Mobilitet och transport Näringsliv Trygghet Utbildning

Klimat- och miljöutmaningar

Under de senaste årtiondena har allt mer uppmärksamhet riktats mot miljöfrågor både i medier, politik och bland allmänheten. Det har blivit alltmer tydligt att vår livsstil och den utveckling som människan bedrivit inte bara har positiva effekter och att mänskligheten har påverkat förutsättningarna och livsbetingelserna på jorden. Klimatförändringar, minskad biologisk mångfald, överutnyttjande av naturresurser och...

Boende och byggnation Klimat och miljö Livskvalitet

Teknikutveckling

Teknikutvecklingen påverkar företag, organisationer och individer i hela världen, inklusive Sverige och Helsingborg. Framsteg inom bland annat IT och artificiell intelligens (AI) förändrar vårt sätt att leva, arbeta och röra oss samt ger hopp om lösningar på flera stora utmaningar som mänskligheten står inför. Utvecklingen har dessutom tagit ett stort språng under coronapandemin. Brännpunkter med...

Arbete och kompetens Boende och byggnation Digitalisering och teknik Hälsa Infrastruktur Innovation Kommunikation Mobilitet och transport Näringsliv Utbildning

Värderingsförändringar

Globalt sett är tendensen att traditionella, grupporienterade värderingar får ge vika för mer individorienterade, i takt med att välståndet ökar och utbildningsnivån höjs. Men värderingar förändras som regel långsamt från generation till generation och krig, kriser och konflikter innebär ofta bakslag. Brännpunkter med koppling till megatrenden Megatrenden innehåller drivkrafter för utvecklingen i flera av brännpunkterna...

Dialog och demokrati Integration Kommunikation Livskvalitet Trygghet