Stadsdirektörens förord

Att vi följer och analyserar vår omvärld är en förutsättning för att vi som stad ska kunna driva en effektiv och framtidssäkrad verksamhet. Idag får globala händelser allt större påverkan på både nationell och lokal nivå. Trend och omvärldsanalysen ger oss instrument att kunna zooma ut och se vår stad, våra uppdrag, mål och idéer i ett större sammanhang. Analysen blir också ett viktigt verktyg för att ta oss an de tre transformationer som vi som stad behöver göra tillsammans med invånare, företag och akademi för att kunna nå Vision 2035.

Klimatfrågan är en av vår tids viktigaste utmaningar att lösa och Helsingborg har sedan många år ambitiöst arbetat med målet att bli klimatneutrala 2030. Vi behöver ställa om från en ekonomi och samhällsstruktur som är baserad på fossila bränslen och resursutnyttjande till en mer hållbar och miljövänlig modell vilket inkluderar stora insatser för att minska koldioxidutsläpp, främja grön teknikomställning, förnybar energi och öka energieffektiviteten. Det är det som den gröna transformationen handlar om.

Otryggheten i kombination med att alltför många idag står utanför arbetsmarknaden är två faktorer som påverkar såväl livskvaliteten som samhällsgemenskapen i vår stad. En sammanhållen stad förutsätter lika möjligheter, rättigheter och skyldigheter. Vi behöver säkerställa att vi går mot ett samhälle där våra invånare blir stärkta och inbjudna att bygga både sina egna liv och den framtid vi skapar tillsammans. Det är det som den sociala transformationen handlar om.

Den teknologiska utvecklingen kommer att vara helt revolutionerande de närmaste åren. För oss innebär det att om vi nyttjar de möjligheter som de nya teknologierna erbjuder kommer vi att kunna ta fram lösningar och tjänster som vida överträffar det vi kan utföra idag. Det handlar om helt nya sätt att bygga välfärd och samhälle. Teknologierna kommer att påverka både hur vi lever och hur vi arbetar. Vi behöver säkerställa att vi tar tillvara på teknologins möjligheter och att vi med hjälp av dem vågar utmana befintliga strukturer. Det är det som den teknologiska transformationen handlar om och den går in i alla aspekter av vårt arbete de närmaste åren.

De tre transformationerna hänger ihop och flätas samman och skapar förutsättningar för framtiden. Innovation och samverkan blir de medel som vi kommer att behöva använda för att lyckas. Och vår förmåga att vara katalysatorer för utveckling och göra skillnad där vi verkar, kommer att vara avgörande. En viktig bas i arbetet för att kunna ställa om blir att hålla koll på både vårt nuläge och vår omvärld.

Nyheter i trend- och omvärldsanalysen

Trend- och omvärldsanalysen uppdateras och aktualiseras varje år. Vi har två nya brännpunkter ”Ökad användning av AI” och ”Försämrat säkerhetsläge utmanar demokratin” som på senare tid har accelererat och nu tydligt utmanar den kommunala verkligheten och som tydligt kopplar an till våra transformationer. Övriga brännpunkter känns igen sedan tidigare, men har vidareutvecklats med nya insikter, perspektiv och exempel. Det handlar om grundliga uppdateringar för att spegla de förändringar som sker i Sverige och omvärlden.

Carina Leffler, stadsdirektör