Projektledaren

Projektledaren använder trend- och omvärldsanalysen till att identifiera möjligheter och utmaningar som projektet behöver förhålla sig till. Resultatet kan användas i en förstudie eller en projektplan och ge insikt om inriktningar och konkreta aktiviteter.

Vem är projektledaren?

Ansvarar för att leda och utveckla genom projekt eller processer. Eller den som behöver öka medvetenheten kring sådant som kan påverka en arbetsuppgifts genomförande och resultat.

Hur jobbar projektledaren?

Tidigt i sin process läser projektledaren igenom trend- och omvärldsanalysen och funderar över kopplingen till sitt projekt. Om behov finns används andra projektdeltagare i någon form av workshop eller samtal. Vid större projekt kan en större workshop hållas med stöd från någon i arbetsgruppen kopplad till trend- och omvärldsanalysen.

Resultatet används som underlag till en förstudie eller direkt in i en projektplan.

Hur kan den här rollen ha stöd av trend- och omvärldsanalysen?

Det är alltid relevant att fundera över vad som kommer påverka ett projekt eller en process. I en inledande fas av ett projekt eller en process är det mycket information som ska bearbetas. Varje projektplan och förstudie bör innehålla någon form av framtidsspaning med syfte att öka medvetenheten kring sådant som kan påverka projektets genomförande och resultat. Det kan sedan ligga till grund för inriktningar och konkreta aktiviteter.

I en större projektgrupp är det viktigt att alla har samma bild av framtida utmaningar och möjligheter för att kunna arbeta samstämt inom projektet.