03. Hur kan vi öka invånarnas trygghet och säkerhet

I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara varför invånarnas trygghet i det offentliga rummet också i genomsnitt är lägre.

Forskning visar att tryggheten tydligt påverkas av den tillit, gemenskap och samhörighet människor känner till och med andra invånare i det egna bostadsområdet. Detta avgörs i sin tur till stor del av den egna livssituationen och påverkas dessutom av beteendet från andra som vistas eller rör sig i området. Hur skapar vi trygga stadsmiljöer och möjliggör gemenskap som stärker tilliten och tryggheten i våra stadsdelar? Hur kan vi öka förtroendet för stadens verksamheter bland invånarna? Hur kan vi få fler i otrygga stadsdelar i utbildning och arbete? Hur kan vi skapa en lugnare trafikmiljö och en tryggare kollektivtrafik?

Kontakt: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Innovationer

Ett av verktygen som staden använder för att lösa utmaningarna är vårt innovationsarbete. På Helsingborgs stads innovationsdatabas kan du se vilka innovationsinitiativ som är kopplade till varje utmaning.

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: